РАЗВОЈНИ ЦЕНТАР

Развојни центар

Развојни центар Друштва дефектолога Србије (у даљем тексту „Развојни центар“) је тело, које се бави стручним питањима у развоју и унапређивању положаја струке, у складу са програмским циљевима Друштва.

Циљеви рада Развојног центра, усклађени су са програмским циљевима и приоритетима у раду и развоју Друштва дефектолога Србије и усмерени су на:

- Унапређивање професионалног развоја дефектолошке струке;
- Афирмацију и унапређивање положаја дефектолошке струке на свим друштвеним нивоима од ресорних министарстава и локалних самоуправа до корисника и најшире друштвене јавности;
- Активно учешће у процесима нормирања делатности и утицање на доносиоце одлука у ресорним министарствима;
- Повезивање Друштва дефектолога Србије са сродним струковним организацијама и удружењима на републичком и међународном нивоу;
- Оснаживање и обогаћивање издавачке активности Друштва.

Циљеви Развојног центра остварују се у пет области деловања:
- Стратешко планирање будућег развоја дефектолошке струке;
- Стратешко планирање и унапређивање услуга за кориснике у секторима здравствене заштите, образовања и социјалне заштите;
- Професионални развој дефектолога ангажованих у секторима здравствене заштите, образовања и социјалне заштите, у складу са домаћим и међународним искуствима кроз облике вертикалног и хоризалног усавршавања;
- Разматрање предлога и решења за проблемска питања и теме у свакодневном раду дефектолога, по захтевима чланова, установа и организација;не

Развојни центар броји 7 члана и чине га: Председник РЦ, Секретар РЦ и 5 координатора радних група за области: здравствене заштите, образовања, социјалне заштите, издавачке делатности и област сарадње са релевантним стручним организацијама, установама, удружењима и интересним групама (грађана). Председник Развојног центра је доц.др Гордана Николић – Педагошки факултету у Сомбору.

Реализоване активности Развојног центра:
– Израђен Правилник о раду Развојног центра, којим су дефинисане програмске основе и приоритетне области деловања, са групама активности усмерених ка остварењу кључних програмских циљева у раду и развоју Друштва дефектолога Србије (мај 2014.);
– Учешће на Другој конференцији о посебним образовним потребама и инклузивном образовању у организацији Британског савета у Србији и презентација стања инклузивног образовања са позиција дефектолошке струке (јун 2014.);
– Укључивање у процес јавне расправе у давању предлога за измену и допуну Закона о основама система образовања и васпитања и достава предлога измена и допуна, испред Друштва дефектолога Србије (јул 2014.);
– Активно учешће у процесу израде новог Статута Друштва дефектолога Србије, којим су јасније дефинисани програмска оријентација и нова организација Друштва (септембар – октобар 2014.);
– Учешће на конференцији за штампу поводом Европског Дана особа оболелих од аутизма (03.11.2014) и Светског дана оболелих од церебралне парализе (01.11.2014.), у дневном боравку „Сунце“ Београд;
– Гостовање на јутарњем програму Радио телевизије Србије (02.11.2014)
– Укључивање у процес јавне расправе у давању предлога за измену и допуну одредби у нацрту новог Закона о уџбеницима, испред Друштва дефектолога Србије (децембар 2014.);
– Достава предлога Министарству здравља за утврђивање платних разреда за признавање норматива послова дефектолога у систему здравствене заштите (2014.)
– Организовање радионица на Данима дефектолога у Крагујевцу, посвећених иновацијама у рехабилитацији деце са сложеним сметњама у развоју (јануар 2015);
– Израда и презентација нацрта оквирног Акционог плана рада и развоја Друштва дефектлога Србије за средњерочни период 2015-2017. година;

Активности у припреми Развојног центра:
– Креирање и успостављање базе података кадровских и инстутуционалних ресурса Друштва дефектлога Србије (март 2015.);
– У сарадњи са Удружењем грађана „Аутизам – право на живот“ припрема предавања о АБА методи, са идејом иницирања активности на увођењу АБА метода у Србији (април 2015);
– Сарадња са Радио телевизијом Србије, кроз пружање стручне помоћи у изради сценарија за серијал емисија „Знакопис“ – посвећених знаковном језику за особе оштећеног слуха.

Развојни центар позива све чланове да се активно укључе у активности Друштва дефектолога Србије, преко својих окружних организација и на нивоу стручних секција.

Потребан нам је ваше стручно знање, професионално искуство и нова енергија да заједнички градимо ново место струке у систему друштвене бриге и заштите деце са сметњама у развоју и особа са инвалидитетом.

Контакт: razvojnicentar@defektolozisrbije.org